כאן חינוכית לוח שידורים. גיוס בני ישיבות לצבא

הא כיצד נשוה זאת להצלת כלל ישראל? כח לימוד תורה כמגן על חיילינו ודאי כי חז"ל לימדו שע"י הללו הלומדים תורה, חיילינו מצליחים בקרב מפני שהובדל לעבוד את ה' לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר 'יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל'
כתב יד חדש שנתגלה להלן דברי הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מפירושו לרמב"ם הל' שמיטה ויובל פי"ג הי"ב עד כאן מדברי מו"ר הרב דביר

ולכן חייל שנכשל אפילו בעון קל, היה חוזר מערכי המלחמה סוטה מד ע"ב.

2
גיוס בני ישיבות לצבא
תכניות קשת ערוץ 12 — כל מה שרציתם לדעת על תכניות קשת
גיוס בני ישיבות לצבא
הרצי"ה עצמו התייחס לכמה מהנקודות הנ"ל בהערותיו לספרו "לנתיבות ישראל" מהד' שלישית, שנת תשמ"ט, ח"א עמ' קכד-קכה עיי"ש
הרשות השנייה
לא כך היה המצב בשנת תש"ח
ידעו כי כשוך הקרבות התלמידים יחזרו ללימודיהם קנה מדה לבדוק דברי הראי"ה באגרתו להרב הראשי של אנגליה אם נאמרו גם כן בהצלת ציבור ישראל מפני צורריו, אנו נלמד ממה שאירע בימי מלחמת הקוממיות בארצנו שנת תש"ח
הרצי"ה התייחס לזה בחוברת "למצוות הארץ" הובא ב"לנתיבות ישראל", ח"א עמ' קיח-קכז ושם ציין שהם באמת חייבים "לעמידה על נפשינו, להצלת החיים וכו' מפני פראי המדברות המוסתים ומאורגנים מפני רצחניה התרבותיים של קללת אירופה וחרפת טומאתה", מפני "חיוב תורני כפול" מפני כל הקושיות הללו, נשארה חלשה סברא זו שאמרו בימינו לפטור בני תורה משירות צבאי

בכל ארבעה הללו, לא הוזכר כלל מלחמה כדי להציל חיי ישראל! ובכן נכלול כי דברי הראי"ה נאמרו רק אז, במלחמת גוים אנגליה נגד גוים גרמניה.

8
הרשות השנייה
ואי אפשר לטעון כי הרמב"ם חידש הלכה למעשה זה מעצמו, ללא מקור, כי דרכו תמיד להקדים לכך הביטוי "נראה לי" או "ייראה לי" כמו שהוא עצמו הקדים כלל זה, תשובות הרמב"ם, מהד' לפסיא, ח"א דף כ"ו
הרשות השנייה
ואם זה לא מועיל, לירות באויר
הרשות השנייה
הרב חשש שבגיוס בני הישיבות, יתמוטט מצב הישיבות עמ' פח