תפילת מנחה הידברות. תפילת מנחה

יש נוהגים לומר תחנון גם במנחה שלפני אפשר לכוון שעון שיצלצל בשעה שעליו להתפלל מנחה, והוא מועיל במקום שומר
כאשר תפילת מנחה נאמרת סמוך לשקיעה, יש נוהגים להשמיט את אמירת התחנון כולו נוהג מקובל אצל המתפללים ב וברוב קהילות יהודי תימן בקהילות האשכנזים בחו"ל שנוהגים לישא כפים רק ביו"ט, אומרים או"א ברכנו בברכה המשולשת אפילו במנחה הסמוכה לשקיעה

אין להסמיך את שתי תפילות העמידה האחת לשנייה, אלא ימתין ביניהן לכל הפחות את הזמן הדרוש לצעידת.

25
תפילת תשלומים
אבל במקום שאין חשש שמא ישכח להתפלל מנחה, כל הדברים הללו מותרים
תפילת שמונה עשרה
בניגוד לתפילות שחרית ומוסף של שבת, וערבית בחלק מהנוסחאות, לא מזכירים "זכר למעשה בראשית"
תפילת מנחה
אמנם לכתחילה טוב להחמיר להתפלל לפני הארוחה, כמבואר באור לציון ח"ב טו, א-ב, ויחו"ד ד, יט
לכלל זה שני חריגים והם: תפילת מנחה שלפני כלומר תפילת מנחה של , ותפילת מנחה שלפני כלומר תפילת מנחה של , אף על פי שבערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים לא אומרים תחנון המדרש רואה את שני הפסוקים כמנוגדים: הפסוק הראשון פסוק י"ג מדבר על אומות העולם אשר הם "שותי שכר" אך אינם מתפללים, אבל בא להתפלל ולהודות לה', ב"עת רצון" כלומר זמן בו התפילות מתקבלות
כפי שהוסבר לעיל, זמן עת רצון הוא זמן תפילת מנחה וזמן ערבית תואם את זמן קריאת שמע של ערבית, שהוא מצאת הכוכבים

.

28
תפילת תשלומים
לאחר מכן אומרים האבלים או אם אין אבלים ה אומר את הקדיש או שמשמיטים אותו
תפילת מנחה של שבת
ברוב המקומות נוהגים לעשות ברכת כהנים רק כשמתפללים סמוך ל, אבל נוהגים האשכנזים לומר על כל פנים או"א ברכנו בברכה המשולשת
תפילת מנחה של שבת
ר' ב מציין שהספרדים בתקופתו אמרו את הפסוקים בסדר ההפוך, והוא תמה על מנהגם ומציין שב וב אומרים את הפסוקים לפי הסדר שבתנ"ך ומכריע כשיטה זו
מנהג זה נפוץ גם בקרב רבות, בטענה שהתפילה הארוכה גורמת ל ובפלג השני כבר היו מעלים את איברי המנחה על המזבח, וכיוון שתפילת ערבית נתקנה כנגד העלאת האברים, אז מתחיל זמנה
הביא דעת ביניים - אם האדם בקיא בתפילה הארוכה מתפלל שמונה עשרה ברכות, ואם הוא אינו בקיא בה מסתפק בתפילת מעין שמונה עשרה במוצאי מוסיפים לאחר תפילת שמונה עשרה אמירת תוספות שונות

אין אומה זו כשאר האומות.

3
דברים האסורים לפני תפילת מנחה
ברם ב בסימן רל"ג נכתב שנהגו להקל ולהתפלל תפילת ערבית לפני צאת הכוכבים גם אם התפלל תפילת מנחה לאחר פלג המנחה
דברים האסורים לפני תפילת מנחה
ב, יש נהגו לומר את פרשת התמיד אחרי אשרי
תפילת תשלומים
בארץ ישראל נוהג זה אינו מקובל אצל הספרדים אלא אומרים את כל סדר התחנון גם כאשר התפילה נערכת סמוך לשקיעה