האם מותר לקרוא תהילים בתשעה באב. האם מותר לקרוא תהילים בתשעה באב?

קייטנות שמשמיעים בהם מוזיקה קייטנות של ילדים, או גני ילדים הפועלים בימי בין המצרים, ובמסגרת פעולתם משמעים בהם שירים המלויים בכלי נגינה, יש להקל להם להשמיע שירים אלה בימי בין המצרים ובמהרה יקויים בנו הפסוק, לא יבוא עוד שמשך, וירחך לא יאסף, כי ה' יהיה לך לאור עולם, ושלמו ימי אבלך, הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום, אני ה' בעתה אחישנה, והיית עטרת תפארת ביד ה' וצניף מלוכה בכף אלהיך
כל המצוות שאת עושה נפלאות, תקפידי מאד בצניעותך ג לפיכך הרוצה לנהוג בקצת דברים המותרים, לסייג ופרישות, יאמר בתחלת הנהגתו שאינו מקבל עליו כן בנדר, וגם יאמר שאין בדעתו לנהוג כן אלא בפעם ההוא או בפעמים שירצה, ולא לעולם

לכן סבר רבי סימון, שאם ממילא לא יקבלו את תוכחתו, אין טעם להוכיחם.

האם מותר לעבוד בתשעה באב?
יכון את תפילתו למקום שנקרא: מקור הרחמים
קריאת תהלים בתשעה באב
וכפי שמובא באור החיים הקדוש 4 תנאים יש לקבלת התפילה
שיר השירים בתשעה באב
שאלתך כוללת שתי שאלות האם תקרא שיר השירים בחצות ליל תשעה באב והשניה אם אסור לקרוא האם עליך לעשות התרת נדרים
אם יתחילו צירים כתוצאה מהצום עליה לאכול ובעיקר לשתות משקה מתוק לא דיאט! מה דינו של זמר שקולו ערב אך אינו ירא שמים בתכלית וקולו ערב יותר מת"ח המצוי בקהל? ונכון להחמיר בזה מיום ראש חודש אב ואומר הרמב"ם אפילו לבטל מצוות עשה, ק"ו על מצוות לא תעשה
וא-הבת מלעיל בעבר ואהבת מלרע ויש לדקדק ולשים לב לאותיות הדגשים וסופר בתלמוד שבת נה', א' , שאמר רבי זירא לרבי סימון, עליך להוכיח את אנשי ביתו של ריש גלותא על מעשיהם הרעים

והמעשה הנורא הנ"ל הבאתי מבעל פניני הלכה הרב אליעזר מלמד שליט"א האם מותר להעלות אדם שמגלח זקנו בתער להיות ש"ץ כשיש לו יארצייט? שאלות ותשובות על ההלכה בנוגע לשאלתי הקודמת על קריאת תהילים בט' באב, אני נוהגת כל יום בלי נדר לקרוא כמה מזמורי תהילים, אם היום אני לא אקרא האם זה יהיה הפרה של נדר? אשמח שהרב יסביר קצת יותר בהרחבה לגבי העניין של השליח ציבור כי אצלנו נוהגים להעלות אנשים שלדעתי לא שייך שיעלו והגבאים בעצמם עמי ארצות ומפתחות בית הכנסת בידיהם ומעלים ריקים ופוחזים אף בימים נוראים לכן אשמח שהרב יענה תשובה באריכות ואני אדפיס ואחלק למתפללים כדי להסיר מכשול.

9
צום תשעה באב
בעניין המופלטה רוב סוגי המופלטות ברכתן מזונות אבל כדאי לברר כיצד נעשתה
האם מותר לעבוד בתשעה באב?
רציתי לשאול כמה הדברים הקשורים להלכות תשעה באב
דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
וכתב הראש כלל ד' סימן יז' שאע"פ שהציבור מוחל על כבודו, אין למנותו