הופמן האופה. הופמן האופה גבעתיים

Eighteenth Century Studies, 1993: 27-60 Amos Hofman, "The Origins of the Theory of the Philosophe Conspiracy"
Amos Hofman, "The Origins of the Theory of the Philosophe Conspiracy" The Politics of Teacher Education in Israel, 1970-2010"

Amos Hofman, Opinion, "Illusion, and the Illusion of Opinion: Barruel's Theory of Conspiracy".

5
לחם כוסמין
Amos Hofman, "Education and Social Change: The Case of Israel's State Curriculum" coauthors: Bracha Alpert and Yizhak Schnell , Curriculum Inquiry 37 December 2007 : 303-328
הופמן האופה גבעתיים
Amos Hofman coauthor: Doron Niederland , "Is Teacher Education Higher Education? Higher Education Policy 25 March 2012 : 87-106
עמוס הופמן (היסטוריון)
Amos Hofman coauthor: Doron Niederland , "Is Teacher Education Higher Education? French History 2 1988 : 152-172
Amos Hofman, Opinion, "Illusion, and the Illusion of Opinion: Barruel's Theory of Conspiracy" Higher Education Policy 25 March 2012 : 87-106
Amos Hofman, "The Politics of National Education: Values and Aims of Israeli History Curricula" Journal of Curriculum Studies 39 August 2007 : 441-470

Amos Hofman, "The Politics of National Education: Values and Aims of Israeli History Curricula".

4
לחם כוסמין
The Politics of Teacher Education in Israel, 1970-2010"
הופמן האופה גבעתיים
Amos Hofman, "Education and Social Change: The Case of Israel's State Curriculum" coauthors: Bracha Alpert and Yizhak Schnell , Curriculum Inquiry 37 December 2007 : 303-328
עמוס הופמן (היסטוריון)
Eighteenth Century Studies, 1993: 27-60