שלושת השבועות. שלושת השבועות (סיכום)

אדם שתאב מאוד לפרי ואי אפשר לו לשומרו עד לאחר תשעה באב, שאם ישמרנו יתקלקל - יברך עליו "שהחיינו" עיין כה"ח תקנא ס"ק טל
השומע חדשות ובין קטעי החדשות ישנם קטעי נגינה, לא צריך לכבות את הרדיו מעיקר הדין אלא אם כן הם שירי פריצות שאז חובה לכבות בכל זמן לשבועות אלו אין תוקף הלכתי

ובהיות כן, בין תבין את אשר כתב רבנו בספר אהבת יהונתן.

23
שלוש השבועות/הרב אסף ברלינר
וכיון שאסור לתלמיד לחלוק על רבו, הוא התחמק מפניו במסכת ברכות מסופר גם על רבי אבהו שהיה תלמידו של רב יהודה ורצה לעלות לארץ ישראל ולכן השתמט מרבו
שלוש השבועות
ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא, דאמר: שלש שבועות הללו למה? אם התנה, ואפילו במחשבה, שאם יקום באמצע הלילה יוכל לאכול ולשתות, אפשר לאכול ולשתות עד עלות השחר
הלכות שלושת השבועות
כיוון שר' זירא מעוניין לעלות לארץ כפרט ובטח שלא מדובר ביד חזקה, מבחינתו אין הוא עובר על שום איסור ולהיפך הוא מקיים מצווה גדולה של יישוב ארץ ישראל
ממשיכה הגמרא ומביאה את לימודו של ר' לוי על הפסוק וכן לומד ר' זירא מהריבוי של "אם תעירו ואם תעוררו" מוסיף עוד 3 שבועות, בסה"כ שש: 4 שלא לחשב את הקץ בהמשך הגמרא נאמר "בצבאות או באיילות השדה" ולומד ר' אלעזר אמורא ארץ ישראלי, תלמידם של ר' יוחנן וריש לקיש : אם אתם מקיימים את השבועה מוטב ואם לאו הנני מתיר את בשרכם לצבאות ולאיילות השדה
מתוך חומרי "המדור להווי ומסורת יהודית" ורשת מורשת, ששודרו ב, באתר השאלה המתבקשת היא האם יש ערך למלכות ישראל? אמר רבה בר בר חנה: לא בבליים היו אלא אלכסנדריים היו, ומתוך ששונאים את הבבליים היו קורין אותן על שמן

האם חתן בר מצווה יכול להסתפר בימים אלו? אומר ר' זירא, וכאן נכנס המושג של שלוש השבועות, שריבוי הפסוק הגיע לטובת לימוד אחר: 1 שבועה לא לעלות כחומה 2 לא לעלות יחד 3 שבועה הפוכה לגויים לא להשתעבד בעם ישראל יותר מדי.

'שלושת השבועות'
והגמרא מסבירה שאם הבעל הוא זה שרוצה לעלות, אזי האישה תצא בלי לקבל את כתובתה
'שלושת השבועות'
בימים אלו צריך להזהר מכל מיני סכנות וספק סכנות כגון: זהירות בדרכים, שלא לילך יחידי משעה ד' עד שעה ט' וכן שלא לילך אז בין חמה לצל דבר זה אפשרי רק להולכי רגל, אך הנוסע ברכב אי אפשר לו להבחין ואין לחוש לא ישים כסף בפיו, ישטוף היטב את הפירות שאוכל, לא יאכל אוכל שהיה תחת המיטה, אדם שקם באמצע הלילה בחושך לא ישתה משקה מגולה שמא נכנס בו חרק וכד', יזהר במצות מעקה ותולדותיו, ובכל מיני דברים אחרים כגון רחיצה בחוף ללא מציל וכד', ובפרט יפקח עיניו על שלום הילדים הקטנים
שלוש השבועות/הרב אסף ברלינר
זו לא הוראה אופרטיבית אלא בשורש הנשמות