אגף משפחות והנצחה. ועדת גורן

לכן, גב' ק' אלמנתו של מ' ז"ל פנתה אל משרדנו להגשת תביעה למול משרד הביטחון מחלקת אגף שיקום והנצחה על מנת לקבל הכרה כאלמנת צה"ל ולקבל תגמולים וזכויות המגיעות עבור משפחה שכולה התנהגותו של מ' מראה את התסמינים המוכרים של הפרעת דחק פוסט טראומטית אצל לוחמי קרב אשר משאירים טראומה אצל הלוחם
אם בני הזוג לא היו נשואים בזמן שרכשו את הדירה, והם נישאו בתוך 12 חודשים מיום חתימתם על חוזה הרכישה, יוחזר מס הרכישה העולה על השיעור של 0 הוועדה הגישה בתאריך 26 דצמבר 2010 את המלצותיה לראש הממשלה, שר האוצר ושר הביטחון הדו"ח המלא מפורסם באתר זה

הניח אחריו הנספה סב או סבה שמחסורם היה עליו סמוך לפני מותו, רשאי קצין התגמולים להורות שישולם לכל אחד מהם תגמול בשיעור של 15% מסכום התגמול לפי , אולם אם לא הניח אחריו הנספה הורה שכול, יהיה דין אותו סב או סבה כדין שכול, ולצורך חישוב תגמוליהם רואים את נכדיהם וניניהם העומדים ברשות עצמם, כאילו היו ילדיהם.

15
זכויות לאוכלוסיה המבוגרת
קבלת החלטה זו מביאה עמה בשורה עבור האלמנות ומשפחות שכולות שניתן להכיר בהם לאחר פטירתו של נכה צה"ל המוכר מעל 50% נכות ובגין PTSD
נופלי אסון המסוק בבקעה
כחלק מזמינות המידע בו דוגל אגף משפחות והנצחה, רוכזו בפרק מיוחד באתר האינטרנט של האגף, ההטבות הייחודיות המיועדות לאוכלוסייה המבוגרת
הנחה במס רכישה לבני משפחות שכולות (זכות)
כל המידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי, משפטי, כלכלי, צרכני, פיננסי או אחר והכול לפי העניין וכל שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר הינו באחריות המשתמש בלבד
יום הזיכרון הממלכתי בשמו ובנוסחו האחרון והמקיף ביותר נקרא: "יום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל" כאשר הקשיש מקבל קצבת שארים וגם קצבת זקנה, קצבת השארים תחשב כהכנסה
בנוסף לטקסי הזיכרון הכלליים, הנערכים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, נערכים טקסי זיכרון לחללי המלחמות, ביום השנה לפרוץ המלחמה אנשי המקצוע באגף המשפחות עברו הכשרה מקצועיות בעניין והם זמינים לרשותם של ההורים השכולים בכל דרך ובכל זמן

הסכום שנותנים כמענק לא מספיק להחלפת דירה בת 30 לדירה חדשה יותר, באזור מעט יותר נוח.

16
הנחה במס רכישה לבני משפחות שכולות (זכות)
כבר זמן רב אני מנסה להשיג סיוע ממשרד הבטחון למעבר לדירה מתאימה לי יותר
זכויות לאוכלוסיה המבוגרת
מוקירי זכרם מוזמנים, לברורים: 09-8972308, 057-8185335
חלל מערכות ישראל
שולמו לבן־משפחה או בעדו תשלומים לפי חוק זה, זכאית המדינה להיות מפוצה בעד תשלומים אלה או בעד כל תשלום אחר שהיא עלולה לחוב בו מכוח חוק זה, מידי האדם שעליו מוטלת החובה לשלם לאותו בן־משפחה פיצויים לפי החוק האחר, עד לסכום אותם הפיצויים, או עד לסכום העולה בחלקו של אותו אדם כשהאחריות לפיצויים משותפת לו ולאחראים אחרים, הכל לפי הענין; כל עוד לא גבתה המדינה בכל דרך שהיא, את המגיע לה לפי פסקה 2 , רשאי בן־המשפחה, בהסכמת קצין תגמולים, להחזיר לה כל מענק ותשלומים לפי חוק זה, וכן את הסכום שיקבע קצין תגמולים תמורת כל יתר טובות הנאה שקיבל מכוח חוק זה, בשל מות הנספה, ומשהוחזרו הסכומים האמורים תפקע זכותה של המדינה לתבוע לפי פסקה 2 , ובן־המשפחה יהא זכאי לתבוע לפי החוק האחר; פיצה המוסד לביטוח לאומי את המדינה כאמור בפסקה 2 , והמקרה משמש עילה לחייב צד שלישי בתשלום פיצויים לבן־המשפחה, לפי או לפי , רשאי המוסד לתבוע מן הצד השלישי פיצוי לפי , על הסכומים ששילם למדינה, או שהוא עתיד לשלמם כאילו היה חייב לשלם סכומים אלה לבן־משפחה, והוראות יחולו על בן־המשפחה, בשינויים המחוייבים לפי הענין, כאילו היה זכאי לגימלה לפי ; הוכרה זכאות לתגמולים לפי חוק זה, ונקבע בהחלטה לפי או לפי , לפי המאוחר בסעיף זה — החלטת ההכרה כי הזכאות לתגמולים תחול ממועד מוקדם למועד שבו ניתנה החלטת ההכרה, יינתנו למי שזכאי לתגמולים מכוח החלטת ההכרה גם ההטבות לפי מהמועד שנקבע בהחלטת ההכרה; ואולם הטבות כאמור יינתנו רק בעד התקופה שבה התקיימו התנאים לקבלתן, ולעניין הטבה לפי שאינה מנויה — בתנאי שהבקשה לקבלת ההטבה הוגשה בתוך שלוש שנים ממועד החלטת ההכרה