חוק החוזים האחידים. חוק החוזים האחידים

א מצא בית משפט, בהליך שבין ספק ולקוח, שתנאי הוא מקפח, יבטל את התנאי בחוזה שביניהם או ישנה אותו במידה הנדרשת כדי לבטל את הקיפוח מנחם בגין משה נסים ראש הממשלה שר המשפטים יצחק נבון נשיא המדינה
חוק חוזים אחידים נועד לטפל בתופעה בה נקבעים תנאיו של חוזה מראש על ידי גופים או ספקים, הדואגים לכסות עצמם בפני אי אלו הסתבכויות משפטיות עתידיות כך, שנפער פער מבחינת כוח המיקוח, הידע והניסיון בין הספק לצרכן, ונוצר חוסר איזון משווע לטובת הספק

שאר הדיינים נבחרים על ידי שר המשפטים ויהיו לרוב נציגי ארגוני צרכנים, אנשי אקדמיה ועוד.

5
חוק החוזים האחידים
חוזים אחידים מהווים תופעה שכיחה במהלך חיי היום יום
חוק החוזים האחידים
ב מספר חברי בית הדין לא יעלה על שנים עשר
חוזה אחיד
פרק ה': הוראות שונות דין המדינה 22
בקשה לאישור חוזה אחיד א ספק רשאי לבקש מבית הדין לאשר שאין תנאי מקפח בחוזה אחיד שהוא מתקשר או מתכוון להתקשר על פיו עם לקוחות סעיף 5 לחוק חוזים אחידים מורה, כי תנאי בחוזה אחיד השולל או המגביל את זכות הלקוח לפנות לערכאות משפטיות — בטל
נשאלת השאלה: מהו ההבדל בין סעיף זה לבין ס' 4 8 הקובע חזקת קיפוח הניתנת לסתירה במקרה של "תנאי השולל או מגביל את זכות הלקוח להשמיע טענות מסוימות בערכאות משפטיות, או להיזקק להליכי משפט אחרים"? יתר חברי בית הדין ימונו בידי שר המשפטים, ובהם יהיו לפחות שני נציגים של ארגוני צרכנים כהגדרתם ; חברי בית הדין שימונו לפי סעיף קטן זה יהיו בעלי השכלה משפטית או כלכלית, ואולם במותב מסוים לא יהיה חבר יותר מחבר אחד שהוא בעל השכלה כלכלית בלבד; מספר החברים שהם עובדי המדינה לא יעלה על שליש מכלל החברים שימנה השר לפי סעיף קטן זה חזקה על התנאים הבאים שהם מקפחים: 1 תנאי הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות שהיתה מוטלת עליו על פי דין אילולא אותו תנאי, או המסייג באופן בלתי סביר את האחריות שהיתה מוטלת עליו מכוח החוזה אילולא אותו תנאי; 2 תנאי המקנה לספק זכות בלתי סבירה לבטל, להשעות או לדחות את ביצוע החוזה, או לשנות את חיוביו המהותיים לפי החוזה; 3 תנאי המקנה לספק זכות להעביר את אחריותו לצד שלישי

שמירת דינים הוראות חוק זה לא יגרעו מהוראות כל דין שעל פיו עשוי חוזה או תנאי שבחוזה להיות בטל או ניתן לביטול, ולא ימנעו טענה נגד חוזה או תנאי שבחוזה.

חוזה אחיד
חוזים אחידים שונים מחוזים רגילים בעריכתם ובחופש ההתקשרות
חוק החוזים האחידים,
הודעה על טענת תנאי מקפח נטענה בבית משפט טענת תנאי מקפח בחוזה שנכרת לפי חוזה אחיד יודיע בית המשפט על כך ליועץ המשפטי לממשלה
חוק החוזים האחידים,
מטרת החוק חוק זה מטרתו להגן על לקוחות מפני תנאים מקפחים בחוזים אחידים