זמן הנחת תפילין. זמני היום

לבישת הטלית גדול עם תפילין אינה פוטרת מחיוב לבישת טלית קטן במשך היום המברך על הנחה זו יש לו על מי לסמוך, אך טוב שלא יברך
בראש חודש נוהגים לחולצם לפני מוסף אחר החצי קדיש נחלקו הפוסקים במקרה בו הפטירה הייתה ביום אחד והקבורה רק למחרת

לדעת הרב והרב יש להניחם במקרה זה ללא ברכה , וכן הביא ה בשם.

28
זמן הנחת תפילין הכי מוקדם
הרב יוסף חיים מוסיף שדבריו "נכונים בטעמים על פי הסוד", ועל כן יש לחשוש לדבריו
זמן הנחת טלית ותפילין
דין זה נלמד מכך שבשמות י"ג ט"ז נכתבה המילה "ידך" עם בסופה, כלומר "ידכה"
זמן הנחת טלית ותפילין
טלית וחוטים מתלכלכים ויש לדאוג לנקותם משום "זה א-לי ואנוהו"
אדם שאין באפשרותו להניחן בתפילת שחרית יניחן בבוקר ויאמר עמם "קריאת שמע" פסוק "שמע ישראל" ולפחות שתי פרשיות ראשונות "שמע והיה אם שמוע" כדברי חכמים: "הקורא קריאת שמע שחרית בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו" על כל אחד לברר את מנהג אבותיו וללמוד בהתאם
קידוש להולדת הבת לאחר כמה שנים י"ג אב תשפ"א האם יוצאים יד"ח לימוד קבלה בלימוד חסידות? אסור לישון עמן אפילו שינה עראי מי שדיבר בין הנחת תפילין של יד להנחה של ראש, דיבורים שאינם לצורך התפילין, יברך על תפילין של ראש: "ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו וציוונו על מצוות תפילין"

סדר עיטוף בטלית ישים הטלית בשקית עם התפילין במקום שיאחז בה ראשונה אם הוציא התפילין ראשית יניחם קודם ואחר כך יתעטף בטלית.

30
הנחת תפילין
על פי מקורות אלו, נראה שמצוות התפילין הייתה מבוססת דיה בימי הבית השני המדוברים - הן ב שגם בה הייתה קהילה עברית גדולה והן בארץ ישראל, ביחד עם מצוות המזוזה שגם היא לא מוזכרת במקרא עצמו, פרט לאזכור שבתורה
בר מצווה
בקיפול הרצועות על הבתים ישנם מנהגים שונים, כל אחד ינהג על-פי מנהג אבותיו
בר מצווה
אם לא, אז היא ולכן נשים פטורות ממנה
רכישת התפילין היות והלכות עשיית התפילין מרובות ומורכבות החל מעשיית הבתים, קלפים, רצועות, כתיבת האותיות וכו' וכל חיסרון קטן עלול לפסול את התפילין לגמרי! תאריך הלידה העברי בלבד הוא הקובע! הפושט תפילין וחוזר ומניחן צריך לשנן הלכות מתאימות ובוודאי מי שמחמת עיסוקו בתרגיל מתמשך לא יוכל להניחם, או שיקשה עליו להניחם מסיבה כלשהיא, הרי הוא בכלל ההיתר של היוצא לדרך
איטר יד שמאלי מניח את התפילין על ידו החלשה שהיא ימין, מי שיד שמאל אינה ידו החזקה לגמרי וכדומה חייב להתייעץ עם רב היכן יניח ומה שכתב רבינו, היינו לעניין שאם היו בראשו וחשכה, שאין צריך לחלצן, אבל לכתחילה אין להניחם קודם הזמן הזה — כן כתב הרא"ש בשם בעל התרומה

במקרה של התעטפות בטלית באמצע תפילת שחרית ראוי ללמוד את הדינים המתאימים.

20
טור אורח חיים ל
ולגבי דעת מרן הראש"ל נר"ו, מה דעתו הרמה בפד הנה לא נתבאר בפירוש בספרו גבי "פד", אבל כתב שנייר אינו מקבל טומאה, וניילון אינו מקבל טומאה, ונראה לפי זה דה"ה פד
הנחת תפילין
תפילין של יד למען נחדל מעושק ידינו, ותפילין של ראש, כדי שלא נתור אחרי עינינו ואחרי יצר מחשבות לבנו
זמן הנחת טלית ותפילין
לפני עטיפתה יבדוק ב-4 כנפותיה אם החוטים לא נחסרו ויפרידם אחד מהשני, אם נחסרו חוטים לא ילבישנה עד שישאל אדם הבקי בדיני ציצית