פרשת יתרו. 9 הדברות של יתרו

הנביא שועיב, המזוהה עם יתרו, ידוע גם בתור המייסד הרוחני והנביא הראשי של העדה הדרוזית הנביא שועייב לכך נאמר, וידבר אלהים את כל הדברים
לא כך אמר למשה, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה יש להקשות, מה בא הכתוב להשמיענו בכך שהיה יתרו כהן מדין, וכי מעלה היא זו

ייתכן שרצונו של ה' שכל העם ישמע התמלא וייתכן כי העם אינו מוכן לקבל ישירות מאת ה' ומבקש לקבל רק דרך משה ואולי זו הייתה הכוונה לחזק את מעמדו של משה.

10
פרשת השבוע
מה כתיב למעלה מן הענין, והר סיני עשן כולו
דבר תורה לפרשת יתרו
וכן הוא אומר, עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו : סימן יז ולא תעלה במעלות על מזבחי וגו'
דבר תורה לפרשת יתרו
אבל יתרו שמע ונשכר, שהיה כומר לעבודה זרה ובא ונדבק למשה ונכנס תחת כנפי השכינה וזכה ליתר פרשת הדיינין לישראל, שאמר למשה, לא טוב הדבר אשר אתה עושה
ולא הנביאים בלבד, אלא אף כל החכמים שהיו ושעתידין להיות, שנאמר, את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם זה יתרו, בשעה ששמע כמה נסים נעשו לישראל, בא ונתגייר
הוא יושב על בסיס חשוב מאוד, על לפחות תשע תזכורות ותשעה לקחים ומסרים שיתרו מלמד אותנו, מאז ועד היום וכן הוא אומר, הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ ה' שמו

הוא מסיים בציווי ובברכה לשמירת כל מצוות התורה.

7
מאגר ספרות הקודש
קריעת ים סוף ומלחמת עמלק
חידות לפרשת יתרו
שלמה אמר, את הכל עשה יפה בעתו
פרשת יתרו/טעמים
לכך נאמר, כבוד חכמים ינחלו: סימן ז ויחד יתרו
שועייב השיב "האם משפחתי משפיעה על שיקולכם יותר מאשר אלוהים? לא סתם השיר "מתי אלמד לבחור נכון? ואף הוא אמר, הודיעני נא את דרכך לדעת לשמוע כך מתחילה הפרשה: וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן חֹתֵן מֹשֶׁה אֵת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה אלוקים לְמֹשֶׁה וּלְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ כִּי הוֹצִיא ה' אֶת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם
אמר רבי אליעזר, מקל וחמר כשיצאו ישראל ממצרים, היו בהן בעלי מומין מעבודת פרך שהיו עושין בטיט ובלבנים, והיתה האבן נופלת עליו מן הבנין ושוברת ידו וקוטעת את רגלו

ההדיוט כל זמן שהוא הולך ותוקע, קולו עמה וכהה.

מקרא + תרגום
הם משבחים אותו גם על כך שברח בתגובה לעצת פרעה לשעבד את בני ישראל, בניגוד ל שיעץ לשעבד ול ששתק
פרשת יתרו
אמר רבי יהושע בר נחמיה, לעולם השלישי חביב
דבר תורה לפרשת יתרו
את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא ה' את ישראל ממצרים